• img_1.jpg
 • img_2.jpg
 • img_3.jpg
 • img_4.jpg
 • img_5.jpg

Doelstellingen AED Nieuw-Vennep

                 

Doelstellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, zijn:

1.1  In Nieuw-Vennep de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten-zones binnen Nieuw-Vennep, binnen welke zones automatische externe defibrillators (AED’s) toegepast worden door daartoe opgeleide burgerhulpverleners.

1.2  Het stimuleren van reanimatie-onderwijs.

1.3  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of dit bevorderen.

 

Specifieke doelstellingen 2018 en verder 

1.Het zorgen voor voldoende AED’s per zes-minuten-zone in Nieuw-Vennep die vierentwintig uur per dag bereikbaar zijn. Dit is een speerpunt in 2018 & 2019.

Eind 2018 zijn er nieuwe AED's beschikbaar gemaakt voor 24x7 inzet voor de AED burgerhulpverlening. Onder andere bij het Trefpunt van de Witte Kerk aan de Hoofdweg en autibedrijf Marcel Van Dijk aan de staringstraat hoek Venneperweg.

2.   2. Het meewerken in het Reanimatie Oproepsysteem voor burgerhulpverleners van de Veiligheidsregio Kennemerland dat uitgevoerd wordt via HartslagNU in samenspraak met de gemeente Haarlemmermeer en Meldkamer Ambulancezorg in Haarlem.

      3. Het nascholen, begeleiden en nazorg verlenen van aangesloten burgerhulpverleners en het opleiden van geïnteresseerde burgers;  zowel jongeren (o.a. via scholen) als volwassenen.

      4. Het organiseren van cursussen op het gebied van Basic Life Support voor volwassenen (BLS), baby- en kinderreanimatie (PBLS) en het gebruik van de AED

    5.Optimalisering van de samenwerking met andere disciplines die betrokken zijn bij het patiëntenbelang. BLS & AED hulp verlenen binnen 6 minuten na ontstaan van de circulatiestilstand te starten in afwachting van de ambulancezorg.

Vrijwilliger worden ?

Vrijwilliger worden? Burgerhulpverlener worden? Wilt u ook meedoen?

gebruik dan het algemeen contact formulier en geef u op! :

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ANBI status & Jaarverslagen

 

ANBI status

De Stichting AED Nieuw-Vennep is op 2 april 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling en is dit met terugwerkende kracht vanaf 19 oktober 2012. 

KvK nummer 56291574    fiscaal nr. 8520.60.488    www.belastingdienst.nl

 

Openbare verslagen:

Bestuursverslagen, jaarverslagen, financiele verslagen:

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

 

Bestuur verslag 2019 Stichting AED Nieuw-Vennep

 

https://www.aed-nieuwvennep.nl/9ad37031-7f8d-435f-85f0-0b05c92d3b90" alt="page1image64416944" width="308.250000" height="105.000000">

1

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

Inhoudsopgave

1. Doelstelling van de Stichting AED Nieuw-Vennep 2. Verslag van de activiteiten in 2019
3. Vooruitblik op 2020
4. Balans en Staat van baten en lasten 2019 5.Toelichting van de penningmeester

6. Vaststelling voorstel bestemming bestedingstekort en goedkeuring

Stichting AED Nieuw-Vennep

Secretariaat p/a Verdistraat 23 2152 MA Nieuw-Vennep Kvk nummer: 56291574
Statutaire vestigingsplaats: Nieuw-Vennep


Bestuursleden:

 • J.A.F. van Grondelle (voorzitter)

 • D. Mulder (secretaris)

 • W.M.M. van Diemen (penningmeester)

 • L.N. Bouterse

 • M.J.H. Turk

  www.aed-nieuwvennep.nl.

https://www.aed-nieuwvennep.nl/59781c2d-669e-4b62-add1-a4b8c97a55ac" alt="page2image54137344" width="128.780000" height="0.840030">

2

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

1. Doelstelling van de Stichting AED Nieuw-Vennep

De algemene doelstellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, zijn:

 • In Nieuw-Vennep de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten-zones binnen Nieuw-Vennep, binnen welke zones automatische externe defibrillators (AED’s) toegepast worden door daartoe opgeleide burgerhulpverleners.

 • Het stimuleren van reanimatie-onderwijs.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste

  zin verband houden of dit bevorderen.

Daaraan zijn voor 2019 een aantal specifieke doelstellingen toegevoegd zoals :

 1. Het bewerkstelligen van voldoende AED's via de zogenaamde 6 minuten zone.

 2. Het meewerken in het Reanimatie Oproepsysteem voor burgerhulpverleners van de

  Veiligheidsregio Kennemerland dat uitgevoerd wordt via HartslagNU in samenspraak

  met de gemeente Haarlemmermeer en Meldkamer Ambulancezorg in Haarlem.

 3. Het nascholen, begeleiden en nazorg verlenen van aangesloten burgerhulpverleners

  en het opleiden van geïnteresseerde burgers; zowel jongeren (o.a. via scholen) als

  volwassenen.

 4. Het organiseren van cursussen op het gebied van Basic Life Support voor

  volwassenen (BLS), baby- en kinderreanimatie (PBLS) en het gebruik van de AED.

 5. Optimalisering van de samenwerking met andere disciplines die betrokken zijn bij het

  patiënten belang. BLS & AED hulp verlenen binnen 6 minuten na ontstaan van de circulatiestilstand te starten in afwachting van de ambulancezorg.

2. Verslag van de activiteiten in 2019

Stichting AED-Nieuw-Vennep is ook het afgelopen jaar bezig geweest met het vergroten van de overleving bij een hartstilstand. Dit werd gedaan door het opzetten van zes-minuten- zones in en rondom het dorp Nieuw-Vennep, door opgeleide/getrainde vrijwilligers en het beschikbaar verkrijgen van AED’s tijdens reanimaties. Een 6 minuten zone bestaat uit 1 AED en een groep van 12 vrijwilligers die deze kunnen bedienen en gebruiken bij het uitvoeren van basale reanimatie.

Het afgelopen jaar is weer gewerkt aan het stimuleren van reanimatie onderwijs, door het aanbieden van basis en herhalingsreanimatie cursussen en het aanbieden van trainingen voor de aangesloten vrijwilligers.

In 2019 zijn in totaal 39 vrijwilligers geregistreerd. Jaarlijks wordt hun kennis en kunde op peil gehouden door middel van de reanimatie training en tweejaarlijks door middel van de scenario trainingen. Tijdens de scenario trainingen worden situaties realistisch nagebootst en de protocollen getraind. Er zijn in 2019 vijf trainingen verzorgd door ervaren instructeurs waarin 42 deelnemers zijn getraind.

3.

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

Het bestuur heeft besloten de reanimatie materialen te vervangen na 15 jaar hiervan gebruik gemaakt te hebben. Dit betreffen met name oefenpoppen. Ook zijn nieuwe AED vestjes voor identificatie van vrijwilligers aangeschaft.

De stichting heeft in 2019 de geformuleerde doelstellingen onder de aandacht gebracht van autoriteiten, mogelijke sponsoren/donateurs, en andere belangstellenden. We hebben een bijdrage uit de Clubactie van de Rabobank ontvangen en mochten dit jaar ook weer een donatie ontvangen van het Meerlanden fonds.

3. Vooruitblik op 2020

De Stichting AED zal zich in 2020 toeleggen op de gevraagde uitbreiding van de scenario trainingen in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast zal aandacht uitgaan naar de onderhoudsservices van de AED reanimatie apparaten. Ten tijde van dit schrijven is de coronavirus crises uitgebroken wat een impact op de activiteiten van de Stichting AED heeft.

4. Balans en Staat van baten en lasten over 2019

Hieronder treft U de Balans en Staat van Baten en Lasten aan over 2019.

Balans Activa

Bankrekening Rabobank - Bedrijfsspaarrekening Rabobank 10.835,45

Lesmaterialen
Te ontvangen op facturen 
Totaal activa

1.127,71 80,00 12.043,17

Passiva
Vrijwilligersborgen 720,00 Bestemmingsreserve 10.960,27 Algemene reserve 362,22 
Totaal passiva 12.043,17

Beschrijving 31-12-2019

31-12-2018

911,27 12.080,95

12.992,22

630,00 12.000,00 362,22 12.992,22

31-12-2017

1.152,99 12.008,62

13.161,61

675,00 12.000,00 486,60 13.161,61

4

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

Staat van Baten en Lasten Baten

Giften en sponsering Cursussen niet vrijwilligers Cursussen vrijwilligers

Lasten

Investering materiaal stichting AED Nw-Vennep Materiaalkosten
Huur kosten
Bestuurskosten

Instructeurs kosten saldo baten en lasten

Totaal baten en lasten uit doelstelling

Bank rente en kosten

Totaal baten en lasten

Bestemming toevoeging / onttrekking aan reserves

Algemene reserve Bestemmingsreserve

Algemene Toelichting

Lasten

€ 2.039,63 € 406,77 € 100,80 € 842,18 € 127,50

€ 3.516,88

€ 155,38

€ 3.672,26

€ 1.103,76

Baten

 • €  1.468,50

 • €  1.100,00

De jaarrekening is opgesteld in overeenkomst met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van de Activa en Passiva vinden hier plaats tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, en deze staan ter beschikking van de Stichting AED Nieuw-Vennep. De gebruikte financiële waarde is de Euro.

Grondslagen voor de Staat van baten en lasten

Het saldo is bepaald door het verschil tussen de baten en lasten over het jaar 2019.

1.103,76

€ 3.672,26 € 3.672,26

5

Bestuur verslag Stichting AED Nieuw-Vennep 2019

Toelichting op de Staat van baten en lasten

De Stichting AED Nieuw-Vennep heeft geen werknemers in dienst, en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden, instrukteurs en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten, alhoewel ook niet altijd alles wordt gedeclareerd en dan wordt geschonken als gift.

Gemaakte kosten en declaraties zijn verantwoord in de Staat van baten en lasten.

5. Toelichting penningmeester

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een bestedingstekort. Zoals te zien in de Balans en Staat van baten en lasten waren de grote kostenposten afgelopen jaar vooral in les- en materiaalkosten. We hebben besloten om vier eigen (nieuwe) reanimatiepoppen aan te schaffen die in de komende 5 jaren kunnen worden gebruikt bij de lessen en cursussen. Deze zijn geactiveerd op de balans en worden in 5 jaren afgeschreven.

Wat betreft materiaal hebben we 50 extra veiligheidsvesten besteld om alle (nieuwe)vrijwilligers te kunnen voorzien, en huidig materiaal van de vrijwilligers moeten vervangen en aanvullen.

Voor wat betreft de bestuurskosten neemt nog steeds de premie betaling voor de bestuurders verzekering een prominente plaats in, en de jaarlijkse kosten voor de website.

De jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Reanimatie Raad blijft een aanzienlijke, maar wel stabiele, kosten post. Nieuw zijn de huurkosten voor de opslag unit die wij samen met de EHBO vereniging Nieuw-Vennep delen, voor de opslag van de materialen van onze stichting.

Aan de baten kant hebben we een aanzienlijk bedrag verdiend aan de reanimatielessen, een bijdrage uit de Clubactie van de Rabobank en mochten we dit jaar weer een donatie ontvangen van het Meerlanden fonds.

6. Vaststelling voorstel bestemming bestedingstekort en goedkeuring

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het bestedingstekort over 2019 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Beschikbaar uit Gemeentelijke Subsidie.

De jaarrekening is door het bestuur van de Stichting AED Nieuw-Vennep vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op vrijdag 7 Juli 2020.

Er is over 2019 geen jaarrekening controle uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde accountant en dus derhalve ook geen accountantsverklaring toegevoegd.

6