• img_1.jpg
 • img_2.jpg
 • img_3.jpg
 • img_4.jpg
 • img_5.jpg

ANBI status & Jaarverslagen

 

ANBI status

De Stichting AED Nieuw-Vennep is op 2 april 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling en is dit met terugwerkende kracht vanaf 19 oktober 2012. 

KvK nummer 56291574    fiscaal nr. 8520.60.488    www.belastingdienst.nl

 

Openbare verslagen:

Bestuursverslagen, jaarverslagen, financieele verslagen:

 

Bestuur verslag 2019

Stichting AED Nieuw-Vennep

 

                                                                                                                 

Inhoudsopgave

1. Doelstelling van de Stichting AED Nieuw-Vennep

2. Verslag van de activiteiten in 2019

3. Vooruitblik op 2020

4. Balans en Staat van baten en lasten 2019 

5.Toelichting van de penningmeester

6. Vaststelling voorstel bestemming bestedingstekort en goedkeuring

Stichting AED Nieuw-Vennep

Secretariaat p/a Verdistraat 23    2152 MA   Nieuw-Vennep

Kvk nummer: 56291574

Statutaire vestigingsplaats: Nieuw-Vennep

Bestuursleden: 

 • J.A.F. van Grondelle (voorzitter) ad interim penningmeester 1-3-2020 tm 31-8-2020
 • D. Mulder (secretaris)
 • W.M.M. van Diemen (penningmeester) tot en met 1 maart 2020
 • T.  van Zandvoort penningmeester met ingang van 1 september 2020
 • L.N. Bouterse
 • M.J.H. Turk

www.aed-nieuwvennep.nl.

 1. Doelstelling van de Stichting AED Nieuw-Vennep

De algemene doelstellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, zijn:

 • In Nieuw-Vennep de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten-zones binnen Nieuw-Vennep, binnen welke zones automatische externe defibrillators (AED’s) toegepast worden door daartoe opgeleide burgerhulpverleners.
 • Het stimuleren van reanimatie-onderwijs.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of dit bevorderen.

Daaraan zijn voor 2019 een aantal specifieke doelstellingen toegevoegd zoals :

 1. Het bewerkstelligen van voldoende AED's via de zogenaamde 6 minuten zone.
 2. Het meewerken in het Reanimatie Oproepsysteem voor burgerhulpverleners van de Veiligheidsregio Kennemerland dat uitgevoerd wordt via HartslagNU in samenspraak met de gemeente Haarlemmermeer en Meldkamer Ambulancezorg in Haarlem.
 3. Het nascholen, begeleiden en nazorg verlenen van aangesloten burgerhulpverleners en het opleiden van geïnteresseerde burgers;  zowel jongeren (o.a. via scholen) als volwassenen.
 4. Het organiseren van cursussen op het gebied van Basic Life Support voor volwassenen (BLS), baby- en kinderreanimatie (PBLS) en het gebruik van de AED.
 5. Optimalisering van de samenwerking met andere disciplines die betrokken zijn bij het patiënten belang. BLS & AED hulp verlenen binnen 6 minuten na ontstaan van de circulatiestilstand te starten in afwachting van de ambulancezorg.
 1. Verslag van de activiteiten in 2019

Stichting AED-Nieuw-Vennep is ook het afgelopen jaar bezig geweest met het vergroten van de overleving bij een hartstilstand. Dit werd gedaan door het opzetten van zes-minuten-zones in en rondom het dorp Nieuw-Vennep, door opgeleide/getrainde vrijwilligers en het beschikbaar verkrijgen van AED’s tijdens reanimaties.Een 6 minuten zone bestaat uit 1 AED en een groep van 12 vrijwilligers die deze kunnen  bedienen en gebruiken bij het uitvoeren van basale reanimatie.

Het afgelopen jaar is weer gewerkt aan het stimuleren van reanimatie onderwijs, door het aanbieden van basis en herhalingsreanimatie cursussen en het aanbieden van trainingen voor de aangesloten vrijwilligers. 

In 2019 zijn in totaal 39 vrijwilligers geregistreerd. Jaarlijks wordt hun kennis en kunde op peil gehouden door middel van de reanimatie training en tweejaarlijks door middel van de scenario trainingen. Tijdens de scenario trainingen worden situaties realistisch nagebootst en de protocollen getraind. Er zijn in 2019 vijf trainingen verzorgd door ervaren instructeurs waarin 42 deelnemers zijn getraind.

Het bestuur heeft besloten de reanimatie materialen te vervangen na 15 jaar hiervan gebruik gemaakt te hebben. Dit betreffen met name oefenpoppen. Ook zijn nieuwe AED vestjes voor identificatie van vrijwilligers aangeschaft.

De stichting heeft in 2019 de geformuleerde doelstellingen onder de aandacht gebracht van autoriteiten, mogelijke sponsoren/donateurs, en andere belangstellenden. We hebben een bijdrage uit de Clubactie van de Rabobank ontvangen en mochten dit jaar ook weer een donatie ontvangen van het Meerlanden fonds.

 1. Vooruitblik op 2020

De Stichting AED zal zich in 2020 toeleggen op de gevraagde uitbreiding van de scenario trainingen in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast zal aandacht uitgaan naar de onderhoudsservices van de AED reanimatie apparaten. Ten tijde van dit schrijven is de coronavirus crises uitgebroken wat een impact op de activiteiten van de Stichting AED heeft.

 1. Balans en Staat van baten en lasten over 2019 

Hieronder treft U de Balans en Staat van Baten en Lasten aan over 2019. 

Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving   31-12-2019  31-12-2018           31-12-2017        

Bankrekening Rabobank   -           911,27           1152,99   

Bedrijfsspaarrekening Rabobank       10835,45       12080,95         12008,62

Lesmaterialen         1127,71

Te ontvangen op facturen               80,00

Totaal Activa       12043,17       12992,22         13161,61

Passiva

Beschrijving 31-12-2019    31-12-2018     31-12-2017     

Vrijwilligersborgen         720,00             630,00             675,00

Bestemmingsreserve     10960,27        12000,00         12000,00

Algemene reserve           362,22             362,22             486,60

Totaal Passiva       12043,17         12992,22         13161,61

Staat van Baten en Lasten 

       
         

Baten

   

Lasten 

Baten 

Giften en sponsering

     

 €   1.468,50 

Cursussen niet vrijwilligers

     

 €   1.100,00 

Cursussen vrijwilligers

       
         

Lasten

       

Investering materiaal stichting AED Nw-Vennep

 

 €   2.039,63 

 

Materiaalkosten

   

 €       406,77 

 

Huur kosten

   

 €       100,80 

 

Bestuurskosten

   

 €       842,18 

 

Instructeurs kosten

   

 €       127,50 

 

saldo baten en lasten

     

      1.103,76 

         

Totaal baten en lasten uit doelstelling

 

 €    3.516,88 

 €   3.672,26 

Bank rente en kosten

   

 €       155,38 

 

Totaal baten en lasten

   

 €    3.672,26 

 €   3.672,26 

         

Bestemming toevoeging / onttrekking aan reserves

   

Algemene reserve

       

Bestemmingsreserve

   

 €    1.103,76 

 

Algemene Toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenkomst met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van de Activa en Passiva vinden hier plaats tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, en deze staan ter beschikking van de Stichting AED Nieuw-Vennep. De gebruikte financiële waarde is de Euro.

Grondslagen voor de Staat van baten en lasten

Het saldo is bepaald door het verschil tussen de baten en lasten over het jaar 2019.

Toelichting op de Staat van baten en lasten

De Stichting AED Nieuw-Vennep heeft geen werknemers in dienst, en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden, instructeurs en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten, alhoewel ook niet altijd alles wordt gedeclareerd en dan wordt geschonken als gift.

Gemaakte kosten en declaraties zijn verantwoord in de Staat van baten en lasten.

 1. Toelichting penningmeester

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een bestedingstekort. Zoals te zien in de Balans en Staat van baten en lasten waren de grote kostenposten afgelopen jaar vooral in les- en materiaalkosten. We hebben besloten om vier eigen (nieuwe) reanimatiepoppen aan te schaffen die in de komende 5 jaren kunnen worden gebruikt bij de lessen en cursussen. Deze zijn geactiveerd op de balans en worden in 5 jaren afgeschreven.

Wat betreft materiaal hebben we 50 extra veiligheidsvesten besteld om alle (nieuwe)vrijwilligers te kunnen voorzien, en huidig materiaal van de vrijwilligers moeten vervangen en aanvullen.

Voor wat betreft de bestuurskosten neemt nog steeds de premie betaling voor de bestuurders verzekering een prominente plaats in, en de jaarlijkse kosten voor de website.

De jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Reanimatie Raad blijft een aanzienlijke, maar wel stabiele, kosten post. Nieuw zijn de huurkosten voor de opslag unit die wij samen met de EHBO vereniging Nieuw-Vennep delen, voor de opslag van de materialen van onze stichting.

Aan de baten kant hebben we een aanzienlijk bedrag verdiend aan de reanimatielessen, een bijdrage uit de Clubactie van de Rabobank en mochten we dit jaar weer een donatie ontvangen van het Meerlanden fonds.

 1. Vaststelling voorstel bestemming bestedingstekort en goedkeuring

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het bestedingstekort over 2019 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Beschikbaar uit Gemeentelijke Subsidie.

Vaststelling bestuursverlag en jaarrekening,

Deze jaarrekening is unaniem met tevredenheid door het gehele bestuur van de Stichting AED Nieuw-Vennep vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering in Nieuw-Vennep op: vrijdag 17 juli 2020

nb. Er is over 2019 geen jaarrekening controle uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde accountant en dus derhalve ook geen accountantsverklaring toegevoegd.