• img_1.jpg
  • img_2.jpg
  • img_3.jpg
  • img_4.jpg
  • img_5.jpg

ANBI status & Jaarverslagen

 

 

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

fiscaal nr. 8520.60.488  www.belastingdienst.nl

De Stichting AED Nieuw-Vennep is op 2 april 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI en dit met terugwerkende kracht vanaf 19 oktober 2012. 

 

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2014

 

Jaarrekening 2016:

                                            Jaarrekening 2016 van de Stichting AED Nieuw Vennep     (alle bedragen maal een Euro)            
             
                                                                                     Balans per 31 december            
             
             
ACTIVA 2016 2015   PASSIVA 2016 2015
             
        Beschikbaar voor de doelstelling:    
Kortlopende vorderingen:           -beginsaldo  1.138,00   959,32 
    -nog te ontvangen cursusgelden  -     70,00        -resultaat lopend boekjaar  454,76   178,68 
           1.592,76   1.138,00 
Liquide middelen:            
    -kas  30,00   30,00     Bestemmingsreserve:    
    -verenigingsrekening Rabobank  2.368,30   150,90    Nog beschikbaar uit subsidie gemeente  8.130,54   1.130,54 
    -bedrijfsspaarrekening Rabobank  8.000,00   3.978,52         
   10.398,30   4.159,42    Kortlopende schulden:    
            -te betalen bedragen  -     1.465,88 
            -borgen  675,00   495,00 
           675,00   1.960,88 
             
   10.398,30   4.229,42       10.398,30   4.229,42 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
document: 2016 Jaarrekening            
             
                                            Jaarrekening 2016 van de Stichting AED Nieuw Vennep                 
             
                                                                                        Staat van baten en lasten            
             
Lasten 2016 2015   Baten 2016 2015
             
Bankkosten  127,50   140,60    Giften  715,00   5,00 
Kosten website  154,45   686,85    Sponsoring  -     -   
Kosten cursussen / trainingen  1.300,13   340,29    Rente bank  31,90   22,15 
Kosten hulpverlening  562,74   625,04    Cursusgelden  2.060,00   2.010,00 
Bestuur/administratie kosten  207,32   65,69         
             
             
             
Resultaat  454,76   178,68         
             
Telling  2.806,90   2.037,15    Telling  2.806,90   2.037,15